Avgifter för varumärke

Här hittar du samlad information om avgifter för din varumärkesansökan.

Avgiften gäller kostnaden för att handlägga din varumärkesansökan. Du behöver betala oavsett om den blir registrerad eller inte. Att använda våra e-tjänster kan i vissa fall ge lägre avgifter än via blankett.

Ansökningsärenden

Avgifter för myndighetsutövning är utan moms. Det rör till exempel ansöknings- och registreringsärenden, kopior och utskrifter av allmänna handlingar.

Ansöka om varumärke – med e-tjänst Avgift SEK
Ansökan om registrering för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. 2 000
Ansökan om registrering för varje klass utöver den första. 1 000
Ansöka om varumärke – via papper eller annan ansökan Avgift SEK
Ansökan om registrering för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. OBS Med annan ansökan avses varje ansökan som givits in på annat sätt än PRV:s e-tjänst, inklusive ansökningar som ges in via e-post. En ansökan som ges in med hjälp av e-tjänsten, jämställs vad gäller avgift med en "annan ansökan om registrering" om ansökan innehåller minst en varu- eller tjänsteuppgift i fritext. 2 700
Ansökan om registrering för varje klass utöver den första. 1 000
Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan. 1 500
Ansökan om anteckning av ny innehavare eller sökande, för varje anteckning av innehav av ny juridisk och/eller fysisk person. 900
Registrerat varumärke – med e-tjänst Avgift SEK
Ansökan om förnyelse för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. 2 000
Ansökan om förnyelse för varje klass utöver den första.  1 000
Om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass. 150
Ansökan om registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare. 1 600
Ansökan om anteckning av ny innehavare eller sökande, för varje anteckning av innehav av ny juridisk och/eller fysisk person. 900
Ansökan om anteckning av licens. 900
Ansökan om administrativ hävning av varumärkesregistrering 450
Varumärke – annan ansökan Avgift SEK
Ansökan om förnyelse för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. 2 500
Ansökan om förnyelse för varje klass utöver den första. 1 000
Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke. 700
Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering. 1 500
Återupptagning av avskriven ansökan (enligt 2 kap. 20 § andra stycket eller 2 kap. 36 § tredje stycket VmL) 500
Avgifter för registreringsbevis Avgift SEK
Registreringsbevis som beställs i efterhand för ett registrerat varumärke.
(Registreringsbevis ingår i ansökningsavgiften i samband med nyansökan.)
100
Historiskt registreringsbevis 200
Prioritetsbevis 200
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd att använda svensk officiell beteckning Avgift SEK

Ansökan om tillstånd att använda svensk officiell beteckning.

1 350
Avgift för anmälan av svenskt kommunalt vapen Avgift SEK
Registreringsavgift 500
Avgifter i anslutning till EU-varumärke Avgift SEK
Omvandling av ansökan om registrering av EU-varumärke respektive -kollektivmärke, för skydd i en klass. 1 900
Omvandling av ansökan, för varje klass utöver den första. 900
Intyg avseende ombudskap inför EUIPO. 1 200
Avgifter för internationell registrering enligt Madridprotokollet Avgift SEK
Ansökan om internationell registrering för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. 2 700
Ansökan om internationell registrering för varje klass utöver den första. 1000
För anteckning i varumärkesregistret om förhållande som avses i 58 § varumärkeslagen. (anteckning av replacement) 1 400
Återupptagning av avskriven ansökan (enligt 5 kap. 6§ andra stycket VmL) 500

Direkt till Internationella byrån betalas först en grundavgift. Därefter betalas antingen en 1) supplementär avgift för varje klass utöver de första tre och en kompletterande avgift per designerat land, eller 2) individuell avgift till de länder som har valt att ta ut en sådan.

Vilka avgifter som gäller kan du läsa mer om på hos WIPO.

WIPO (extern webbplats)

 

PRV:s samlade avgifter

Samtliga avgifter (pdf 128 kB)