Formell prövning

När din ansökan kommer till PRV kontrollerar vi att den uppfyller vissa formella krav, det kallas för formell prövning.

Tanken är att när den formella granskningen är klar så ska alla nödvändiga handlingar finnas för att en materiell granskning av ansökan ska kunna utföras.

Ingivningsdag

Det första vi gör när din ansökan kommit in till oss är att undersöka om din ansökan kan tilldelas en ingivningsdag. Ingivningsdagen är viktig av två anledningar:

  • Om du senare får patent på din uppfinning så börjar patentet gälla från ingivningsdatumet.
  • Du kan hänvisa till ingivningsdatumet när du vill åberopa prioritet från ansökan i andra länder.

Finns det hinder som gör att ingivningsdag inte kan tilldelas kommer du att få ett så kallat föreläggande från oss. Föreläggandet är ett brev där vi uppmanar dig att komplettera din ansökan. Ingivningsdagen flyttas fram till den dagen vi får in din komplettering.

Syftet med den formella granskningen är att identifiera brister i ansökan, till exempel vad det gäller betalningen. Den är också till för att påpeka eventuella brister på själva utformningen av ansökan.

Detta ska din ansökan innehålla

Ansökan ska innehålla

  • en beskrivning av uppfinningen
  • patentkrav
  • en sammanfattning.

Du måste också ha skrivit under din ansökan. Utöver detta ska du även välja vilket språk du vill ha ditt patent meddelat på, svenska eller engelska.

Tänk på att eventuella formella brister måste vara avhjälpta innan vi kan påbörja den materiella granskningen, det vill säga den tekniska handläggningen av din patentansökan.

Formella brister

Har din ansökan formella brister får du ett föreläggande med en uppmaning att rätta till eller komplettera den. Om du inte svarar inom den tid som är angiven i föreläggandet kommer din ansökan att avskrivas. En avskriven ansökan kan du återuppta för fortsatt handläggning mot en extra avgift inom fyra månader från föreläggandets svarsfrist.

Har du inte gjort alla nödvändiga rättelser så kan din ansökan avslås, även om du svarat i tid. Vissa formella hinder kan kvarstå under den tid då vi gör en teknisk granskning av din ansökan. Du kommer i så fall att bli ombedd att åtgärda dessa brister vid ett senare skede i handläggningen, eventuellt i samband med att övriga tekniska brister påtalas. Exempel på sådana brister som inte hindrar att teknisk handläggning påbörjas är vissa detaljer kring utformningen av ansökan som ges i föreskrifter av PRV, liksom att fullmakt för eventuellt ombud saknas.

Alla former av beslut som betyder att den fortsatta handläggningen av ditt ärende avbryts kan överklagas inom två månader från beslutsdagen.

Läs mer

Avskrivning

Avslag

Överklagan