Vårt hållbarhetsarbete

PRV har som statlig myndighet ett stort ansvar att främja hållbar utveckling och arbeta aktivt både internt och externt för att bidra till att de globala målen uppfylls ur alla tre dimensioner.

13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg13-bekampa-klimatforandringarna_70.jpg

En del av hållbarhetsarbetet är att minska vår belastning på miljön i vår verksamhet samt medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle genom att öka den positiva påverkan som vårt arbete bidrar till.

Internt främjar och bidrar vi till en hållbar utveckling genom vår policy för miljö och hållbarhet som bland annat handlar om ansvarsfull upphandling och vidareutveckling av processer och arbetssätt inom miljöledning.

PRV verkar för att Sveriges miljömål nås, och bidrar till en hållbar utveckling genom samverkan med privata och offentliga intressenter inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Genom vårt arbete med att höja kunskapen om immaterialrätt som en bidragande faktor för hållbar utveckling kan vi också medverka till att andra ställer om till ett mer hållbart företagande.

Hållbara samarbeten

 

Giftfritt från början

Genom ett innovationsprojekt mellan Kemikalieinspektionen och Patent- och registreringsverket ska man med hjälp av AI och patentinformation kunna identifiera farliga kemikalier i framtida varor och produkter redan i utvecklingsstadiet så att varor och produkter ska bli giftfria från början.

Idag sker insatserna mot hälso- och miljöfarliga kemikalier till största delen reaktivt och arbetet är resurskrävande. 

Analys av patentinformation kan vara ett verktyg för att i ett mycket tidigt skede i en produktutveckling upptäcka användning av farliga kemiska ämnen. Med hjälp av patentinformationen finns även möjligheter att identifiera nya kemikalier och aktuella och nya aktörer på marknaden.

Samverket

Sveriges första innovation- och coworkinghubbar för offentlig verksamhet där vi samverkar och innoverar för framtidens behov och utmaningar.

Samverket, är ett Vinnova finansierat projekt som drivs av Länsstyrelsen i Östersund, Vasakronan AB, Gomorron Östersund AB samt Niklas Huss AB. Projektet syftar till att utforska ett nationellt koncept för co-working för myndigheter och annan offentlig verksamhet. SAMVERKET öppnar coworking-arbetsmiljöer för offentliga organisationer i Stockholm och Östersund. Tanken är att skapa två innovativa samhällsarenor som sammanför kompetens över förvaltningsgränser, och som inspirerar till kreativ problemlösning och till gemensamt lärande om hybridarbete. Detta i sin tur ska skapa bättre och fler samarbeten för att bidra till att lösa våra komplexa samhällsutmaningar.

PRV:s Internationella utbildnings- och utvecklingsarbeten

Sustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpgSustainable-Development-Goals_icons-02-75.jpg

Ett av våra största och viktigaste bidrag till hållbar utveckling är att integrera immaterialrätt och innovation i det internationella hållbarhetsarbetet.

Tillsammans med Sida och FN-organet WIPO Världsorganisationen för immaterialrätt, World Intellectual Property Organization, arbetar vi med att utbilda och utveckla myndigheter och organisationer i utvecklingsländer i frågor som rör immaterialrätt för att bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Genom ökad kunskap och förståelse för immaterialrättens användning får samarbetsländerna de verktyg de behöver för att kunna ta vara på sina resurser, bedriva handel på lika villkor och utvecklas.

 Samarbetet handlar om utbildning inom hela immaterialrätten (patent, varumärke, design, upphovsrätt med mera) och överföring av svenskt kunnande till utvecklingsländer och länder som befinner sig i en övergångsfas.

En väsentlig del är program som syftar till att få länderna att anpassa sin lagstiftning, administration och vidmakthållande av rättigheter till internationella överenskommelser på ett sätt som är anpassat efter deras förutsättningar.

Grön teknikinnovation

13-bekampa-klimatforandringarna_100.jpg Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Sustainable-Development-Goals_icons-09-100.jpg Mål 9:
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

13-bekampa-klimatforandringarna_100.jpg

Sustainable-Development-Goals_icons-09-100.jpg

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Mål 9:
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

WIP0 Green är en plattform för teknikutbyte inom grön och hållbar teknik
och en databas med viktiga aktörer inom grön teknikinnovation. Genom att ge tillgång till vår patentinformation via WIPO Green bidrar PRV till att fler aktörer som vill jobba hållbart hittar varandra. Gröna teknikuppfinnare, entreprenörer och företag får global synlighet som kan locka partners och finansiering.

På så sätt hjälper WIPO GREEN användare att ansluta till det globala innovationsekosystemet.

WIPO GREEN – The Marketplace for Sustainable Technology


Många uppfinnare försöker komma i kontakt med samarbetspartners genom PRV.