Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2021-07-02
Yttrande på Vem kan man lita på? (SOU 2021:9) (RK: I2021/00503)
Yttrande - AD 411 2021/1013

2021-06-21
Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts COM(2021) 206) (I2021/01304)
Yttrande - AD 411 2021/1380

2021-06-11
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång; (I2021/0154)
Yttrande - AD 411 2021/855

2021-06-02
Användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (Dnr RA-KS 2021/1)
Yttrande - AD 411 2021/493

2021-04-26
Betänkandet SOU 2020:59, Innovation som drivkraft – från forskning till nytta.
Yttrande - AD 411 2021/200

2021-03-09
Yttrande avseende remissen Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (I2020/03269).
Yttrande - AD 411 2020/3508

2021-03-02
Yttrande avseende Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.
Yttrande - RS 2020/0780

2021-02-19
Yttrande avseende Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen, (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter (DNR: M2020/01705/Nm)
Yttrande - AD 411 2020/3206

2021-02-09
Yttrande avseende promemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)
(Ju2020/04525/L1)
Yttrande - AD 411 2020/3466

2021-02-08
PRV:s remissvar angående Remiss av EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa (COM (2020) 761 final), S2021/00051
Yttrande - AD 411 2021/12

2021-01-13
Yttrande avseende promemorian Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (Ds 2020:25) (Ju 2020/04028)
Yttrande - AD 411 2020/3123