Kvalitet i patentprocessen

En patentansökans gång - nedan ges övergripande beskrivning av patentprocessens delprocesser för nationella patentansökningar.

Handläggningen av en patentansökan vid PRV följer alltid samma process: formell handläggning, teknisk granskning och bedömning samt beslut. Du kan läsa mer om handläggningen nedan.

Formell handläggning

Alla inkomna ansökningar genomgår en formell granskning innan den tekniska prövningen påbörjas. Vi säkerställer här att din ansökan uppfyller villkoren för att tilldelas ingivningsdag, och att inga formella hinder finns mot att pröva ansökan. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven avslås och blir alltså inte föremål för teknisk granskning och bedömning. Avslagsbeslut på formell grund fattas av handläggare på den patentadministrativa enheten.

Så handläggs din ansökan - formell prövning

Teknisk granskning och bedömning

Vid granskning och bedömning utreder vi om uppfinningen uppfyller patenterbarhetskriterierna nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Den tekniska handläggningen görs alltid av en patentingenjör med teknisk kompetens inom det teknikområde som ansökan hänför sig till samt med kunskap om praxis inom patentlagstiftningen. Vi har tillgång till världens mest avancerade sökverktyg och kompletta databaser som även används vid det europeiska patentverket.

Så handläggs din ansökan - teknisk prövning

 

 

 

 

Beslut

När granskningen av patentansökan är klar överväger ingenjören om ett beslut kan fattas eller om ärendet behöver utredas ytterligare, till exempel om sökanden ska föreläggas att ändra eller förklara något i ansökan. När sökanden har fått tillfälle att bemöta eventuella hinder mot patent, eller när ansökan inte uppvisar några hinder mot patent, fattar PRV beslut. Beslut om bifall fattas av patentingenjör och kontrolleras av en patentexpert. Beslut om avslag fattas av patentexpert efter föredragning av handläggande patentingenjör.