Krav på inskickade handlingar för varumärke

Här läser du om de krav som vi ställer på dina inskickade handlingar.

PRV granskar inte om den som skrivit under en inskickad handling är behörig som firmatecknare eller genom någon form av fullmakt. Det är parterna själva som ansvarar för att dokumenten är undertecknade av en behörig person.

E-post: Du kan skicka in handlingar via e-post om inte original krävs. Skannade och e-postade dokument ser vi som bestyrkta kopior.

Fax: Vi godtar inte fax som bestyrkta kopior för att kvaliteten är för dålig. Du behöver därför skicka in ett original eller en bestyrkt kopia (när det räcker) efter att du har faxat en skrivelse till oss.

Administrativ hävning: skicka in ansökan som original i två exemplar.

Administrativ hävning, e-tjänst (extern webbplats)

Adressändring: Vi accepterar som regel adressändring via papper, e-post eller fax. Om PRV av någon anledning ifrågasätter att anmälan verkligen kommer från den sökande, innehavaren eller ombudet begär vi in en underskrift i original.

Ändring av innehavares namn och /eller adress, e-tjänst (extern webbplats)

Anståndsbegäran: skickas in via papper, e-post eller fax.

Ansökan om registrering av varumärke: skickas in i original.

Bekräfta en ansökan via fax med originalunderskrift. Bekräfta en elektronisk ansökan med e-signatur eller underskrift.

Ansökan om anteckning: (till exempel av ombud, licens, överlåtelse, registrering av panträtt eller märkesändring) skickas in i original.

  • När det behövs ska du som sökande lämna in dokument som styrker rättshandlingen (till exempel överlåtelseavtal, pantavtal, intyg om övergång av varumärke, arvsskiftesinstrument) i original eller bestyrkt kopia. Vi accepterar utdrag ur eventuell avtalshandling om underskrift i original eller på bestyrkt kopia finns med.
  • För en handling som visar bolagsomvandling och fusionshandling räcker det med kopia av handlingen.
  • Vid en begränsning av varuförteckningen i ett registrerat märke behöver vi ha in originalunderskrift av innehavaren eller ombudet.

Överlåtelse av varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Ansökan om förnyelse: varken elektronisk förnyelse eller pappersansökan kräver underskrift.

Depositionskonto: Vi vill helst att du mailar in en begäran om dragning från ditt depositionskonto. Vi godtar också fax eller bestyrkt kopia. En bekräftelse genom originalhandling krävs inte. Tänk på att bara skicka in på ett sätt för att inte bli debiterad två gånger.

Om det finns skäl för oss att ifrågasätta att ordern verkligen kommer från en sökande eller ett ombud kan vi begära in underskrift.

Ändring av företagsnamn: skicka in ansökan om anteckning av nytt företagsnamn via e-post eller fax. En officiell handling som styrker detta kan vara en kopia eller en utskrift av till exempel ett registerutdrag från Bolagsverket eller en motsvarande myndighet i utlandet.

Fullmakt: skicka in i original med datum, signatur och namnförtydligande. Vi godkänner också en kopia om den är bestyrkt genom e-legitimation via e-tjänst eller originalunderskrift och namnförtydligande.

Även ett skannat dokument som skickas till PRV med e-post ser vi som en bestyrkt kopia. Det betyder att skannade underskrivna fullmakter godtas. Vi godtar inte faxade fullmakter eftersom kvaliteten är för dålig.

Vi godtar en kopia på en fullmakt om den har lämnats in i original i ett annat ärende och du samtidigt i din nya ansökan hänvisar till det andra ärendets nummer. Fullmakten måste gälla alla berörda ärenden.

Hemlandsbevis: original.

Invändning: original (PRV kan komma att förelägga att handlingar som skickas in i ett invändningsärende ska ges in i fler än ett exemplar)

Medgivande till registrering: original eller bestyrkt kopia.

Prioritetsbevis: original.

Stadgar: original eller bestyrkt kopia.

Svar vid föreläggande: godtas via papper, e-post eller fax. I vissa fall krävs underskrift i original. Om vi av någon anledning behöver ifrågasätta att svaret verkligen kommer från den sökande eller ombudet kan vi begära in en handling med underskrift i original.

Handling som visar firmateckningsrätt (till exempel årsmötesprotokoll): original eller bestyrkt kopia.

Återkallelse av ansökan eller avförande av registrering (på egen begäran): original.

Återkallelse/återtagande av ombudskap: skicka in via e-post.

Överklagande: original eller bestyrkt kopia. Tänk på att Patent- och marknadsdomstolen (PMD) kan kräva in original som en förutsättning för att pröva ärendet.

Skicka e-post till oss med ett webbformulär