Ansöka om designregistrering

Ett designskydd skyddar din produkts utseende, inte funktionen. En ansökan om registrering av design i Sverige gör du hos PRV, antingen via vår e-tjänst eller genom att skriva ut och fylla i blanketten nedan.

Var noggrann med din ansökan

När du har lämnat in din ansökan kan du inte ändra designen så att helhetsintrycket förändras – då krävs en helt ny ansökan. Var därför noga med att allt blir rätt och se till att avbildningarna som du skickar med är tydliga.

Om du ska ansöka om registrering av flera designade produkter kan du om de ingår i samma huvudklass lämna in flera i en och samma ansökan. Om huvudklassen skiljer sig måste du lämna in separata ansökningar för varje design.

Tid till besked

Hur lång tid det tar för PRV att lämna besked om din ansökan beror på hur många ärenden vi får in.

Tid till besked

Ansök via e-tjänsten Svensk designansökan

Vår e-tjänst för designansökan har i de flesta fall en lägre avgift jämfört med en ansökan på en pappersblankett.

Svensk designansökan, e-tjänst (extern webbplats)

Ansökningsblankett

Du kan också använda blanketten "Ansökan om registrering av design" när du ansöker om registrering hos PRV.

Ansökan om registrering av mönster (pdf 602 kB) 

Ansökans innehåll i korthet

Det här ska en ansökan innehålla:

 • Uppgifter om dig som sökande, eventuellt ombud och formgivare
 • Bilder på produkten du vill skydda
 • Produktuppgift (till exempel "Stol")
 • Uppgift om ansökan innehåller flera olika utseenden (samregistrering)
 • Klass (Locarnoklassificeringen för mönster)
 • Eventuell uppgift om hemlighållande
 • Eventuell uppgift om prioritet
 • Eventuell fysisk modell
 • Eventuell överlåtelsehandling
 • Eventuell fullmakt
 • Aktuell avgift
 • Underskrift med namnförtydligande, ort och datum

Uppgifter om sökanden och eventuellt ombud

En ansökan om designregistrering kan ha en eller flera sökande. Om ni är flera som ansöker ska alla fylla i sina namn och adresser och ange kontaktperson. Har du ett ombud ska du ange ombudets namn och adress. Den eller de som står som sökande blir innehavare av designregistreringen.

Uppgifter om formgivare

Ange formgivarens namn och adress. Om du som sökande själv har skapat designen måste du ändå ange uppgifter för formgivare. Om det är flera formgivare kan du lämna alla namn och adresser på ett separat papper. Det är bara är fysiska personer – inte företag – som kan vara formgivare.

Eventuell överlåtelsehandling

En formgivare är alltid en fysisk person.

 • Om du vill registrera en design som någon annan har skapat ska du bifoga en överlåtelsehandling från formgivaren som visar att du har rätt till designen.
 • Om du vill att ett företag ska registrera en design som du har formgivit behöver du överlåta rätten till företaget. Det gäller inte om du har en enskild firma

Överlåtelse av design (pdf 192 kB)

Bilder

Du ska alltid ha med bilder som visar utseendet på din produkt. Skyddet utgår från bilderna, inte från eventuell förklarande text. Om bilder saknas eller är så otydliga att designen inte framgår tillräckligt bra räknar vi inte ansökan som inlämnad.

Ansökningsdagen är det datum då en tydlig bild av designen kommer in till oss.

Om det bara är en del av en produkt som ska registreras ska bilderna bara visa själva produktdelen.

Produktuppgift

I din ansökan ska du ange en så kallad produktuppgift som talar om vilken typ av produkt din design gäller: till exempel en stol, en låda eller en sked. Om det är en produktdel anger du detta i produktuppgiften, till exempel "del av stol". Du ska inte beskriva produktens funktion eller egenskap.

Om ansökan innehåller flera olika utseenden/skyddsobjekt

Flera produkter med olika utseenden kan ingå i samma ansökan om produkterna eller produktdelarna tillhör samma huvudklass. Detta kallas samregistrering. Numrera och tydliggör därför varje produkt i din ansökan. Även olika ornament kan registreras tillsammans.

Du kan inte utöka din ansökan med fler produkter under handläggningens gång. Alla måste finnas med från början.

Olika designklasser

Olika produkter placeras i olika klasser för design beroende på vilken typ av produkt som designen gäller. Stolar går i en klass, mobiltelefoner i en annan. För designärenden är det den så kallade locarnoklassificeringen som gäller. Hittar du inte rätt klass kan du hoppa över den uppgiften - PRV hjälper dig med klassningen när vi handlägger ansökan.

Här finns klasslistan för designskydd (pdf 388 kB)

Uppgift om hemlighållande

Din ansökan är en offentlig handling när du har lämnat in den till oss på PRV, men bilder och fysiska modeller kan hållas hemliga under maximalt sex månader om du väljer det. Då får vi inte fatta beslut om registrering och publicera din ansökan förrän den tiden har löpt ut. Du kan dock själv avbryta hemlighållandet när som helst.

Uppgift om prioritet

Om du tidigare har ansökt om designskydd i ett annat land kan du uppge den ansökan som prioritetsgrundande.

Den svenska ansökan bedöms då ha gjorts samtidigt som den utländska. Det kan vara en fördel för dig om någon annan skulle ansöka om en design som liknar din ungefär samtidigt.

För att vi ska godkänna en begäran om prioritet måste du lämna in den svenska ansökan inom sex månader från det datum då du ansökte om utländskt designskydd för samma produkt.

Vill du hänvisa till prioritet ska du ange:

 • ansökningsdatum för den utländska ansökan
 • vilket land den är inlämnad i
 • ansökningsnummer för den utländska ansökan.

Du måste hänvisa till prioriteten redan vid ansökningstillfället. Det går inte att göra det senare under handläggningen.

Modell

Om du vill kan du lämna in en fysisk modell av din design. Den får inte:

 • vara större än 40 cm åt något håll
 • väga mer än fyra kilo
 • vara av ett material som kan ruttna eller vara farligt.

Även om du lämnar in en modell på din design måste du alltid skicka med bilder för att vi ska kunna publicera den i vår kungörelsetidning. Det är däremot modellen som vi bedömer avbildar din design. Du måste alltid betala en förvaringsavgift för modellen.

Eventuell fullmakt

Om du har angett ett ombud i ansökan ska du skicka in en skriftlig fullmakt. Den ger ombudet rätten att representera dig i allt som rör din designansökan.

Ombudsfullmakt för mönster (pdf 188 kB)