Avgifter för internationell patentansökan

Här listar vi de avgifter som betalas till PRV för ärenden som rör internationella patentansökningar.

Avgifterna betalas till PRV som mottagande myndighet, internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning.

Avgifter för ansöknings- och registreringsärenden är inte momspliktiga.

Avgifterna är fastslagna enligt patentkungörelsen (1967:838) och Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS).

Så här betalar du

Avgifter för PCT fas I
PCT fas I Avgift SEK
Internationell ansökningsavgift om ansökan inte innehåller fler än 30 sidor (endast en sida av varje blad får användas). 12 280
Tilläggsavgift för varje tillkommande blad. 140
Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan inges elektroniskt i pdf-format via Online filing - (eOLF/epoline, ePCT), för vidare information se våra e-tjänster. 1 850
Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan inges elektroniskt i XML-format - via Online filing - (eOLF/epoline, ePCT), för vidare information se våra e-tjänster.
2 770
Om en internationell ansökan ges in i elektronisk form och sekvenslistor ges in i en fil via mjukvaran Software PatentIn eller i annat textformat specificerat i WIPO Standard St. 25 på diskett formaterad 1,44 MB eller på CD-ROM eller CD-R, ska sekvenslistorna inte ingå i underlaget för avgiftsberäkning enligt ovan. Enligt intilliggande beskrivning.
Avgift för begäran om återställande av prioritet i PCT-ärenden. 1000
Vidarebefordringsavgift 1 200

Nyhetsgranskningsavgift
Har internationell nyhetsgranskning gjorts av PRV i internationell ansökan, vars prioritet åberopas, eller har ansökan underkastats nyhetsgranskning av internationellt slag, ska nyhetsgranskningsavgift delvis återbetalas om granskningen kan grundas helt eller delvis på granskning som gjorts av samma internationella nyhetsgranskningsmyndighet, (regel 16.3 och 41.1 i tillämpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen).

18 610

 

 

 

Avgiftsreduktion om nyhetsgranskningen kan grundas på ett tidigare granskningsbesked från PRV, en annan nordisk patentmyndighet eller det europeiska patentverket i en patentansökan från vilken prioritet i ärendet åberopas.

2 800

 

Avgiftsreduktion om det i ansökan åberopas prioritet och granskningsbesked från en tidigare motsvarande internationell ansökan som underkastats internationell nyhetsgranskning av det europeiska patentverket, den finska patentmyndigheten eller det nordiska patentinstitutet, eller om det i en ansökan åberopas en av den finska patentmyndigheten eller det nordiska patentinstitutet gjord motsvarande nyhetsgranskning av internationellt slag med granskningsrapport.

2 800

 

Förseningsavgift ska utgå med 50 % av summan av de i förelägganden från mottagande myndighet angivna obetalda avgifterna, dock att lägsta summan som utgår är lika med vidarebefordringsavgiften och högsta summan som utgår är 50% av den internationella ansökningsavgift som avses i tillämpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen. Enligt intilliggande beskrivning
Tilläggsavgift då granskning önskas på uppfinningar som är oberoende av vad som angetts i det första patentkravet, för varje uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar.

18 610

Förseningsavgift för översättningar av internationella ansökningar som inkommer efter 14 månader från prioritetsdagen:
25 % av den internationella ansökningsavgiften exklusive sidavgift då ansökan består av fler än 30 sidor.
Enligt intilliggande beskrivning.
Kompletterande internationell nyhetsgranskning, PCT Regel 45bis. 18 610

E-tjänster för patent

Avgifter för PCT fas II
PCT fas II Avgift SEK
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning. 5 000
Handläggningsavgift. 1 850
Förseningsavgift ska utgå med 50 % av summan av de i föreläggande från myndigheten för patenterbarhetsprövning, angivna obetalda avgifterna, dock att lägsta summan som utgår är lika med handläggningsavgiften och högsta summan som utgår är lika med handläggningsavgiften dubblerad. Enligt intilliggande beskrivning.
Tilläggsavgift då prövning önskas av uppfinningar som är oberoende av vad som angetts i det första patentkravet, för varje uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar. 5 000